Polityka prywatności

Załącznik nr 3
do regulaminu sklepu internetowego www.wedkarz.pro

Polityka prywatności sklepu internetowego
www.wedkarz.pro

§1 Wstęp
Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem w/w strony internetowej jest Jakub Dygas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GQ Jakub Dygas, ul. Biznesowa 12/5, 26-600 Radom, NIP: 9482223297, REGON:  147217352, email: info@wedkarz.pro - zwany w dalszej części polityki bezpieczeństwa „Administratorem”.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm, zwanej dalej ustawą) oraz innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie. Administrator chroni on przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych i wszystkich podstron dostępnych pod adresem: www.wedkarz.pro.
Korzystanie z usług w/w stron internetowych oznacza zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym poniżej.
Administrator zapewnia wszystkim Kupującym i użytkownikom realizację uprawnień wynikających art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Można je realizować poprzez kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych.

§2 – zakres zbieranych danych
Za pośrednictwem strony www.wedkarz.pro – w ramach zawierania umów sprzedaży będących zasadniczym polem działalności sklepu, zbierane są następujące dane osobowe:
Imiona i nazwiska;
Adresy email;
Adresy korespondencyjne;
Opcjonalnie, możliwe jest również przekazanie następujących danych:
Numeru telefonu;
Numeru NIP – w przypadku przedsiębiorców;
Numeru PESEL.
W ramach funkcjonalności Profilu użytkownika – obecnie w trakcie wdrażania – oprócz w/w będą zbierane dane osobowe w postaci:
Loginu i hasła;
Historii zamówień i rozliczeń.
Wszystkie w/w dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także wywiązywania się przez Sprzedawcę ze swoich obowiązków ustawowych względem swoich kontrahentów – realizacji uprawnień gwarancyjnych, rękojmi oraz niezgodności towaru z umową.
Jeżeli osoba przekazujące dane wyrazi na to zgodę w odrębnym-fakultatywnym oświadczeniu, w/w dane mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora w celu wykorzystania w działalności marketingowej.
W trakcie składania zamówienia, należy ponadto wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności według wybranego przez kupującego sposobu. Zakres tych danych określają regulaminy pośredników wskazane w §7 ust. 1 lit. b-c Regulaminu sklepu.  
Dane zbierane przez witrynę wedkarz.pro mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji niniejszej umowy. Za podmioty takie uznaje się firmy transportowe wskazane w §6 ust. 3 Regulaminu sklepu (dane adresowe) oraz instytucje pośredniczące w płatnościach wskazane w §7 ust. 1 Regulaminu sklepu.

§3 – Pliki cookie i logi
W/w strona korzystaja z plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych logowania użytkownika, treści uzupełnianych formularzy oraz formularza kontaktowego. Korzystanie ze sklepu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika. Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów sklepu.
Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

§4 – Usunięcie danych i postanowienia końcowe
Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z kontem adres email lub numer telefonu. Profil i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Sklepu niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości.  
Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub dają prawo kontaktu z Administratorem sklepu można go uzyskać za pośrednictwem:
Poczty: ul. Biznesowa 12/5, 26-600 Radom
adresu email: pomoc@wedkarz.pro

Nie wiesz co kupić?
Zadzwoń lub napisz do nas.
Doradzimy.

Odwiedź nas na wedkarz.pro/radom

Szybki kontakt:

794 790 321

pomoc@wedkarz.pro

8:00 - 16:00

Płatności:

Raty Credit Agricole Bank Polska S.A.
PayPal Logo